การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด
  • การอุปสมบทที่วัดอัมพวัน
  • ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
  • การลงทะเบียนและระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรม
 
"สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตา"
"มีเมตตาดีแล้ว ได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลย"
ธรรมปฏิบัติ :: สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน

การอุปสมบทที่วัดอัมพวัน


พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จะอุปสมบทให้เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ รูป ยกเว้นเดือนเมษายน กับช่วงเข้าพรรษา

ผู้ที่ต้องการจะอุปสมบทจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า เพื่อที่จะทราบกำหนดการอุปสมบทในแต่ละเดือน โดยติดต่อได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ธเนศ หิตฺตกาโม (พระครูธเนศ) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๖-๕๓๗-๖๘๑

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะอุปสมบทที่วัดอัมพวันต้องปฏิบัติดังนี้

* ผู้อุปสมบทจะต้องอุปสมบทเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

* ผู้อุปสมบทจะต้องเคยเข้ากรรมฐานติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน

* ผู้อุปสมบทต้องมาอยู่วัด ๗ วัน ก่อนกำหนดการอุปสมบท เพื่อฝึกท่องขานนาค และศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติของวัด

* ผู้อุปสมบทจะต้องพาบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาขออนุญาตที่วัด หากแต่งงานแล้วต้องพาภรรยามาด้วย

* ผู้อุปสมบทที่ทำงานแล้วต้องมีใบลางานจากสถานที่ทำงาน ในกรณีเป็นข้าราชการต้องมีใบลางานอย่างเป็นทางการ

* ผู้อุปสมบทจะต้องนำหลักฐานมาประกอบการสมัครดังนี้
    o ใบตรวจเลือด
    o ใบรับรองแพทย์
    o สำเนาทะเบียนบ้าน
    o สำเนาบัตรประชาชน

 

เมนูที่น่าสนใจของเว็บไซต์
วันเข้าปฏิบัติธรรม
กรกฏาคม
๓ วัน: ๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗ วัน: ๓,๑๑,๑๘,๒๖
สิงหาคม
๓ วัน: ๕,๑๒,๑๙,๒๖
๗ วัน: ๒,๑๐,๑๗,๒๕,๓๑
เสวนาชาวพุทธ
หากท่านมีปัญหาสงสัย ใครรู้ เรียนเชิญร่วมเข้ามาถามตอบ ในกระทู้ธรรมของวัดอัมพวันครับ
มีอะไรใหม่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอล